Lokální varovný systém přívalových povodní
založený na přímém měření infiltrační schopnosti půd

V principu se jedná o automatickou mikro-zadešťovací jednotku, umožňující testování tvorby povrchového odtoku v podmínkách konkrétního pozemku (stav vegetace, vlhkost půdy, utuženost a propustnost půdních vrstev atd.), přispívajícího v největší míře k rizikům vzniku přívalové povodně nad chráněnou obcí/objektem. Přístroj umožňuje provést testování infiltrační schopnosti s několikahodinovým předstihem před očekávanou srážkou (indikovanou např. interpretací radarových snímků ČHMÚ).
Zařízení umožňuje posoudit limity infiltrační schopnosti půdy na základě přímého měření, respektující její aktuální nasycenost vodou, což je nejhůře predikovatelným ukazatelem rizika tvorby povrchového odtoku. V dlouhodobém měřítku umožňuje předcházet vodní erozi půd a přívalovým povodním, vznikajícím na pozemcích nad obcemi, neboť může poukázat na kritické pozemky, často s nevhodným způsobem uplatňované agrotechniky.
Instalace zařízení je jednoduchá, poté vyžaduje pouze pravidelný dohled v týdenním režimu. Zanrnuje instalaci vymezovacích válečků průměru 10cm na půdní povrch a doplňování vody do zásobní nádrže objemu 5-10 litrů. Automatické měření využívá komunikaci v síti GSM/GPRS pro režim testování i vyhlašování varování. Dispečerský systém řízení pak pracuje s nejaktuálnějšími dostupnými podklady (ČHMÚ, VÚMOP v.v.i. atd.) a zohledňuje aktuální meteorologickou situaci. Vyhlášené varování má pravděpodobnostní charakter s dostatečným předstihem, umožňujícím organizování předpovodňových činností.

Základní parametry přístroje:
- volitelná intenzita zadešťování (volí obsluha nebo dispečerský systém na základě vyhodnocení aktuální meteorologické situace a charakteristik lokality)
- nepřetržitý provoz zajištěn interním akumulátorem 12V dobíjeným solárním panelem
- komunikace s přístrojem buď prostřednictvím SMS zpráv (GSM) nebo přes Internet (GPRS)
- automatické posílání varovných SMS zpráv při zhoršení schopnosti půdy infiltrovat srážku
- několik úrovní kontroly reprezentativnosti měření (průběh infiltrace, opakování zkoušky)