Varovný systém lokálních povodní
Riziko vzniku lokální povodně závisí zejména na charakteru srážky, vlastnostech území a způsobu jeho využití atd. Zásadní roli sehrává schopnost půdy srážku infiltrovat. Pokud je srážka povrchem půdy infiltrována, snižuje se tím riziko vodní eroze, riziko tvorby povrchového odtoku i riziko povodně. Infiltrační schopnost půdy je opět ovlivněna řadou parametrů, zásadní je často předchozí nasycení vodou. Tato charakteristika a její vliv na průběh infiltrace se obtížně předpovídá. Je tudíž výhodné přímo infiltrační schopnost změřit a z něj odvodit riziko tvorby složek odtoku.
Varovné systémy založené na principu měření průtoku ve vodním toku se nehodí pro obce a průmyslové objekty, nacházející se v horních a středních částech povodí, které ohrožuje přítok vody z jednotlivých pozemků, nebo drobných, často vysýchavých vodních toků. Předstih varování před povodní, odvozený z měřených průtoků, je krátký – nedostatečný. Varování je totiž vydáno až v okamžiku, kdy daná událost nastala. Námi prezentovaný systém je založen na přímém měření a vyhodnocení infiltračního potenciálu v aktuálních podmínkách blížící se srážky. Umožňuje provést měření v předstihu několika hodin, a tudíž poskytuje dostatek času pro přijmutí adekvátních opatření. Preventivně působí také upozornění na nevhodné využívání pozemků, rizikových pro vznik povodně.
Vlastní měřící část systému, zařízení ICU (Infiltrační řídící jednotka), je umístěna na vybraném kritickém místě dané lokality. Druhou částí je serverový systém (SS), který je společný pro všechny do systému zařazené ICU. ICU jsou do značné míry schopny pracovat autonomně. V případě, že ICU přijme požadavek ze serveru (datově) nebo z mobilního telefonu (formou SMS), spustí testování na typ srážky, která přichází nebo je pravděpodobné, že přijde. V případě, že by tato srážka nebyla půdou infiltrována a hrozí riziko tvorby povrchového odtoku, pošle tuto informaci na mobilní telefon formou SMS a do SS, který tuto informaci rozešle. V případě, že srážka již probíhá a nestačí se půdou vsakovat, je stejným způsobem rozeslána i tato informace.
Schémata:
Schéma1
schema1
Schéma2
schema2
Užitečné odkazy:
Připomínky a náměty můžete zasílat na adresu: kulhavy.zbynek@vumop.cz